بنیاد ایران شناسی-معاونت پژوهشی

برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان

برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان

برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان عصر روز هفتم بهمن ماه جاری در محل تالار محتشم ایران شناسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ایران شناسی، در این نشست كه با همكاری فدراسیون چوگان و بنیاد ایران شناسی برگزار شد، جناب آقای دكتر میردامادی، معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی و دبیر علمی نشست، دلیل عدم حضور حضرت آیت ا... سیدمحمد خامنه ای، ریاست محترم بنیاد ایران شناسی، را گذراندن دوران نقاهت بیان كردند اما ایشان برای این نشست پیامی را صادر كرده اند كه متن پیام بدین شرح است:

بنیاد ایران شناسی با علاقه مندی، امر مطالعه و پژوهشی چوگان را دنبال می كند و آن را جلوه ای از ایران فرهنگی می داند. این گونه مطالعات در بنیاد بنابر مأموریت و وظیفه فرهنگی خود آغاز شده و امید است ضمن شناسایی جلوه های فرهنگی ایران بتواند ایران و جلوه های فرهنگ فاخر آن را در آغاز به مردم كشور و همچنین در عرصه بین المللی به جهانیان معرفی كند. كارهای بر زمین مانده فراوانی وجود دارد كه ما به طور عموم و در این مورد به خصوص علاقه مند . به توجه به آن هستیم

در ادامه جناب آقای دكتر میردامادی چنین بیان داشتند: همانگونه كه از اساسنامه بنیاد ایران شناسی و اهداف و وظایف آن برمی آید، این بنیاد مؤسسه ای علمی- پژوهشی است و منظور از ایران شناسی به عنوان قلمرو اصلی و اساسی فعالیت و مطالعات و تحقیقات، بنیاد تمامی مباحث و مسائل مربوط به جلوه های گوناگون فرهنگ و تمدن ایرانی در معنای وسیع كلمه است و بنیاد ایران شناسی برای شناختن و شناساندن این جلوه ها، از تمدن و فرهنگ ایران و اسلام و تاریخ آن، كوشش بلیغ و سعی وسیع خواهد داشت.

بر این اساس، چوگان به عنوان یك مورد از ایران شناسی موردی برای تحقق ایران شناسی عمومی، جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد. چوگان از دیدگاه ایران شناسی فقط یك ورزش ساده با همكاری و هماهنگی چوگانكار و گوی و میدان نیست، بلكه چوگان در اینجا تجلی 3000 سال تاریخ و میراث كهن ایرانی با پشتوانه فرهنگ ایرانی برای ایرانیان و گویای نشانه هویت ملی ایرانیان است، میراثی كه بنا بر اذعان تمامی اسناد و مدارك تاریخی، سنگ نوشته ها، حكاكیها، نقاشیها و نگار گریها با نام ایران و ایرانی گره خورده است.

دبیر علمی نشست چنین ادامه دادند: از اینرو است كه ما می توانیم با قدرت و جرأت از مقوله ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان سخن بگوییم و نه فقط از چوگان بلكه از كشتی بلكه از ورزش باستانی و آیین های پهلوانی و از بسیاری میراث ملموس و غیرملموس و گاه از دست رفته سخن گوییم؛ زیرا برای هر جزئی از آن فلسفه و حكمتی آورده شده و بر ما است كه در سایه تحقیق و مطالعه، فهم و دریافت عالمانه تری از معناشناسی تاریخی- تمدنی ایرانی داشته باشیم؛ چرا كه این آثار، تجلی مشهود از یك فرهنگ و میراث متعالی است و كشف و معرفی آن یكی از وظایف حوزه مطالعات و پژوهشهای ایران شناسی است.

ب ر ای ن اساس جنا ب آقای دكت ر میردامادی مهم ترین مشكل در این میان را جدایی قلمرو علمی و مطالعاتی و پشتوانه های معرفتی و فرهنگی این میراث با میدان چوگان و گود زورخانه و تشك كشتی بیان داشتند و چنین خاطر نشان كردند: بنیاد ایران شناسی در عرصه مطالعه و پژوهش پیرامون تاریخ این میراث و ادبیات شكل گرفته حول این اثر ایرانی در عرصه ملی و بین المللی، خود را آماده هرگونه همكاری كرده و دست یاری به سوی تمامی محققان و پژوهشگران داده تا بتواند با پاسداری از این میراث ایران و اسلام را حمایت كند.

در ادامه جناب آقای دكتر آذرتاش آذرنوش پژوهشگر حوزه تاریخ چوگان درباره واژه شناسی چوگان، خواستگاه چوگان و درخصوص اسطوره و تاریخچه چوگان در ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.

ایشان با بیان اینكه مجموعه مطالعات خود را پس از سال ها در كتابی به نام تاریخ چوگان جمع‌آوری كرده‌اند ، درباره منابع و اسناد باقیمانده از بازی چوگان در جهان به ایراد سخنرانی پرداختند و چنین بیان داشتند: به استناد 15 سال تحقیق می گویم كه هیچ فرهنگی در جهان نیست كه در بازی چوگان به پای ایران برسد. چینی ها و ژاپنی ها هم بازی چوگان را داشته اند. آنها خصوصاً در مجسمه سازی و عكاسی از بازی چوگان غنی هستند؛ ولی بازی چوگان برای آنها از قرن ششم میلادی شروع شده، در حالی كه چوگان را ما از اساطیر داریم و بعد به هخامنشیان و ساسانیان و ... رسیده است.

همچنین جناب آقای دكتر محمدحسین ریاحی، دیگر پژوهشگر عرصه بازی چوگان، طی سخنرانی خود به بررسی از ،« نقش جهان » و رابطه بین هویت این بازی ملی- فرهنگی با هنر و معماری میدان « نقش جهان » جایگاه میدان دیرباز تا به امروز، پرداخت.

جناب آقای دكتر ریاحی با بیان اینكه "میدان نقش جهان" سند گویایی بر قدمت چوگان است، چنین ادامه دادند: این میدان بزرگ ترین و بیشترین رخدادهای مربوط به بازی چوگان را در خود دیده است و به عنوان یكی از نمادهای ارزش های معنوی و دنیوی به شمار می آید. هیچ میدانی در جهان به اندازه "میدان نقش جهان" محل حضور گوی و میدان چوگان نبوده است.

ایشان در ادامه ضمن درخواست از مسئولان سازمان میراث فرهنگی در حفظ و پاسداشت میراثی كه ارزش و تاریخ جزء مواریث ایران است كه امروز پر از « نقش جهان » فرهنگ ایرانی را نشان می دهد، چنین بیان داشتند: میدان تابلوهای تجاری و اقتصادی شده و باید آن را سامان بخشید.

در ادامه جناب آقای دكتر فتح ا... حداد، رئیس كمیته فرهنگی و مشاور ارشد فدراسیون چوگان با موضوع جایگاه و اهمیت عناصر فرهنگی در هویت بخشی به ایراد سخنرانی پرداختند. بنابر گفته ایشان حفظ و زنده نگهداشتن عناصر فرهنگی برای احساس تعلق جمعی و ارج گذاری میراث نیاكان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و چنانچه برای معرفی ، زنده نگهداشتن و گسترش دادن عناصر هویت بخش هزینه ای صورت گیرد، نه فقط نام آن را نباید هزینه گذاشت، بلكه سرمایه گذاری برای حفظ هویت و فرهنگ و تمدن كشور امری اجتناب ناپذیر است.

ایشان با بیان اینكه ما عناصر هویت بخش زیادی داریم و این عناصر به قدری زیاد هستند كه نمی توانیم آنها را ببینیم به همین دلیل از آنها غفلت كرده ایم، یكی از این عناصر هویت بخش را بازی چوگان معرفی كرد.

جناب آقای دكتر حداد با بیان اینكه عناصر فرهنگی امروز در جهان به دو بخش میراث ملموس و ناملموس شناخته می شوند، مهمترین و ناب ترین عناصر هویت بخش را به نام میراث فرهنگی ناملموس یا میراث فرهنگی معنوی معرفی كردند. این میراث معنوی شامل نماده ا، توانایی ه ا، معرفت ها و حكمت ه ا، مهارت ه ا، سنت ها، هنرها، بازی ها و آیین ه ا هستند كه در فرهنگ سنتی ما ریشه دارند. این مفاهیم معنوی از طلا و جواهر پربه اترند و از نسل به نسلی دیگر به عنوان سند هویت و شناسنامه ملی منتقل می شوند. بی سبب نیست كه جهانیان به میراث فرهنگی و معنوی توجه زیادی دارند.

رئیس كمیته فرهنگی فدراسیون چوگان چنین ادامه دادند: باید از خود بپرسیم كه چرا اینقدر در جهان به این بخش از فرهنگ توجه می شود؟ چرا برای نگهداری از یك عنصر هویت بخش اینقدر تلاش می شود؟ چوگان فقط یك ورزش نیست، بلكه یك آیین است و اگر شاه ها از چوگان حمایت می كردند، به خاطر شاهانه بودن این ورزش نیست، بلكه به خاطر اقتدار، طراحی مهندسی و جزئیات پیچیده آن است كه آنها فهمیدند.

همچنین جناب آقای مهندس حمزه ایلخانی زاده، رئیس فدراسیون چوگان و از پیشكسوتان بازی چوگان طی سخنانی از احیای دوباره چوگان در دوران معاصر، از حدود 50 سال پیش به این سو، و از اطلاعات و خاطرات خویش از تاریخ چوگان سخن گفتند.

ایشان به گواهی اسناد و مدارك تاریخی، بازی چوگان را مورد علاقه بسیاری از افراد و طبقات مختلف جامعه، در اعصار گوناگون تاریخ، معرفی كردند؛ به گونه ای كه همه شعرا، نقاشان و صنعت گران در آثار خود از این هنر ایرانی حمایت كرده و باعث شده اند در سال هایی كه چوگان بنا به دلایلی به فراموشی سپرده شده بود، همچنان پابرجا و زنده بماند.

جناب آقای مهندس ایلخانی زاده یكی از مهمترین مزیت های بازی چوگان را چنین معرفی كردند: این ورزش میان آقایان و بانوان تفاوتی قائل نیست و دلیل آن، هم قابلیت های رزمی این ورزش بوده به گونه ای كه در گذشته واجب بوده زنان هم مانند مردان، این رشته ورزشی را با جدیت دنبال كنند. بر این اساس، در حال حاضر نیز هر دو گروه بانوان و آقایان به بازی چوگان در ایران مشغول هستند و این به تمام دنیا نیز تسری یافته است. بنابراین باید فرزندانمان را به گونه ای تربیت و آگاه كنیم كه هنر ایرانی را پاس بدارند و خوشبختانه این رسم همچنان در بین اهالی چوگان پابرجاست.

رئیس فدراسیون چوگان درخصوص فعالیت های انجام شده برای بازی چوگان پس از جنگ تحمیلی چنین بیان داشتند: پس از جنگ، چوگان بازان زیادی متفرق شدند، ولی بلافاصله یك زمین خاكی در نوروزآباد مهیا و چوگان بازان با هزینه شخصی خود این زمین را آماده و به بازی در آن پرداختند؛ تا اینكه در سال 1375 مقام معظم رهبری بر انجام ورزش چوگان صحه گذاردند، چرا كه پیش از این حمله های شدیدی به این رشته ورزشی در ایران می شد، اما پس از این سخنان، چوگان بازان توانستند با فراغ بال وارد این عرصه شوند.

ایشان با اشاره بر اینكه سرتیپ محمدی فر، مشاور مقام معظم رهبری، كه در جلسه نیز حاضر می باشند، از چوگان بازان قدیمی می باشند كه پس از جنگ با دوستان خود در نیروی زمینی ارتش، با ساخت میدان چوگان به بازی چوگان به صورت حرفه ای در ارتش می پردازند، چنین ادامه دادند: یكی از اولویت های بسیار مهم ما ساخت زمین چوگان در اصفهان به عنوان تاریخچه این ورزش است. در حال حاضر هفت میدان چوگان در كشور وجود دارد كه هیچ كدام از آنها را سازمان های مسئول مانند وزارت ورزش و سازمان میراث فرهنگی نساخته اند و تنها افراد عاشق به این ورزش با هزینه شخصی موفق به احداث این میدان ها شده اند. فدراسیون چوگان مظلوم ترین فدراسیون در ایران است. این فدراسیون بودجه ای ندارد و ما امیدواریم در دولت تدبیر و امید، اوضاع ورزش چوگان در ایران بهبود یابد و مسئولان امر توجه بیشتری در جهت رفع مشكلات چوگان بازان داشته باشند؛ چرا كه این یكی از مهم ترین خواسته های رهبر معظم انقلاب درباره ورزش ایران است.

جناب آقای ایلخانی زاده در ادامه با بیان اینكه حمایت بخش خصوصی از ورزش چوگان به تنهایی كافی نیست، چنین بیان داشتند: این انتظار را از وزارت ورزش داریم كه حمایت بیشتری از ما بكند. باید در شهری مانند اصفهان كه تاریخچه چوگان ایران است، یك زمین چوگان احداث شود. كما اینكه رئیس فدراسیون جهانی چوگان نیز در سالیان گذشته در بازدیدی كه از اصفهان داشته اند چنین بیان داشته كه اگر در این شهر زمین چوگان احداث شود، حتما میزبانی بازی های جهانی را به شهر اصفهان واگذار خواهند كرد، ولی متأسفانه تاكنون كاری در این زمینه صورت نپذیرفته است.

رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به توطئه اخیر جمهوری آذربایجان در ثبت بازی چوگان ایران به نام خود، چنین ادامه دادند: فدراسیون چوگان دو ماه و نیم شبانه روزی كار كرد تا مداركی را دال بر اصالت ایرانی داشتن بازی چوگان به سازمان یونسكو ارائه دهد و توانستیم تا حدودی نیز توطئه جمهوری آذربایجان را خنثی كنیم؛ اما هر زمان دیگری ممكن است هر كشوری داعیه بازی چوگان ایران را داشته باشد كه باید در این زمینه هرچه زودتر اقدام كرد و اقداماتی را در جهت ثبت بازی چوگان به نام ایران و به صورت مشترك با كشورهای همسایه كه حقی در این باره دارند را انجام دهیم.

در بخش دیگری از این نشست، جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقایان دكتر حداد، دكتر آذرنوش، دكتر ریاحی، مهندس ایلخانی زاده و دكتر میردامادی برگزار شد كه ایشان به پرسش های پرسشگران پاسخ دادند.

بر این اساس، دكتر آذرنوش درباره نقش ایران در انتقال چوگان به چین چنین بیان داشتند: هیچ خبری مبنی بر اینكه آیا چوگان ایرانی به چین رفته وجود ندارد، البته مهمترین سند تاریخی كه از شعر، مجسمه و... از چوگان چین وجود دارد، به سال 600 میلادی باز می گردد، در حالی كه می دانیم اردشیر در سال 273 میلادی چوگان بازی می كرده و بر این اساس بازی چوگان در ایران حدود 400 سال كهن تر است.

همچنین پیشنهاد ساخته شدن موزه چوگان مطرح شد كه جناب آقای ایلخانی زاده چنین بیان داشتند: این موضوع به سازمان میراث فرهنگی مربوط است. ما در حد بضاعت مان آثاری را در اختیار داریم و حفظ خواهیم كرد و به آیندگان تحویل خواهیم داد.

در بخشی دیگری از این نشست، بیانیه نخستین نشست علمی چوگان قرائت شد كه به تصویب حاضران در جلسه رسید. همچنین در پایان نشست جمعی از پژوهشگران و اهالی هنر مورد تقدیر قرار گرفتند. بر این اساس، از جناب آقایان دكتر آذرتاش آذرنوش (پژوهشگر)، دكتر محمدحسین ریاحی (پژوهشگر) و دكتر فتح الله حداد (رئیس كمیته فرهنگی فدراسیون چوگان)، حسین زمانی (مدیر گروه ورزش شبكه سوم سیما)، دكتر سیروس معدن دار (مدیر گروه وصف ایران و مناطق » ورزش شبكه خبر)، مهدی خلجی (مدیر تأمین برنامه شبكه مستند) با اهدای لوح تقدیر و كتاب تجلیل به عمل آمد. « آن در برخی از نقشه های دوره اسلا

كه به تصویب حاضران رسید، بدین ،« ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان » همچنین بیانیه نخستین نشست علمی شرح است:

بازی ملی چوگان بی شك بنابر گواهی تاریخ و مستندات پژوهشگران ایران و جهان، كهن ترین بازی گروهی دنیاست از آنجا كه بازی چوگان با هنر، زندگی، كار ، فرهنگ، ادبیات ما ایرانیان ارتباطی معنادار و سرشار از زیبایی دارد، لذا بر ما واجب و لازم است كه این میراث گران سنگ نیاكان خویش را قدر نهیم و ارج گذاریم و با زنده نگهداشتن این سنت و بازی ملی بیش از گذشته برای گسترش آن اقدام كنیم. حال كه نخستین نشست ایران شناسی و اصالت های ایرانی چوگان موجب شد تا گرد هم آئیم و درباره این آئین ملی و فرهنگی بیشتر بدانیم، بر آن شدیم تا از صاحب نظران، پژوهشگران، اهالی رسانه، هنرمندان، هنرشناسان، دست اندركاران نهادهای فرهنگی - ورزش ی و هر آنكس كه به فرهنگ و تمدن ایران زمین عشق می ورزند دعوت كنیم تا نسبت به هویت و خاستگاه بازی سنتی و ملی چوگان حساس تر از گذشته باشند و آن را چون میراثی گرانبها برای نسل های بعد به ارمغان برند. به همین دلیل:

ابتدا راه اندازی یك دبیرخانه دائمی برای پیگیری و ارتباط دوسویه با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را پیشنهاد می كنیم. ما باور داریم برای زنده نگهداشتن عناصر فرهنگی و هویت بخش همانند بازی چوگان، معرفی و شناخت آن نه تنها برای اقشار گوناگون جامعه اهمیت دارد، بلكه اهالی رسانه نیز وظیفه دارند خودشان هم با این فرهنگ ملی آشناتر شوند و آنگاه در نشر و گسترش آن با شیوه های مختلف و توانایی هایی كه دارند كارهای جذاب و مورد پسندی را ارائه كنند.

از وزارت علوم، نهادهای علمی و پژوهشی، تقاضا می كنی م پژوهشگران و دانشجویان ر ا برای تحقیق و انجام پایان نامه ها با موضوع بازی ملی چوگان یاری و هدایت كنند.

از رسانه های دیداری، شنیداری درخواست می كنیم برای معرفی و بررسی فرصت های در پیش روی این بازی ملی، بیش از گذشته با نوآوری و همراهی، خود را در پیشرفت چوگان سهیم بدانند.

از رسانه ملی، صدا و سیما، در بخش های فرهنگی- اجتماعی، هنری، داستانی و نمایشی انتظار داریم تا از مضامین چوگان استفاده كنند و موجب رشد و شناسایی آن را در نزد عموم مخاطبان فراهم آورند.

از وزارت آموزش و پرورش درخواست می كنیم برای گنجاندن مفاهیم، هنری، ورزشی- تاریخی- فرهنگی و ادبی برگرفته از پیشینه این بازی ملی در كتب درسی و در مقاطع مختلف آموزش بهره برداری كنند.

-6 از شهرداری ها درخواست می كنیم كه از نمادهای بازی ملی چوگان، بیشتر در مناطق مختلف شهرها استفاده كنند.

سازمان میراث فرهنگی از فرصت پیش آمده برای ثبت جهانی بازی ملی چوگان براساس وعده ای كه داده اند تا به صورت مشترك ثبت شود، اقدام كنند و فرصت را از دست ندهند، در این راه نهادهای فرهنگی، وزارت ورزش، وزارت امورخارجه و فدراسیون چوگان آماده همكاری خواهند بود.

عاشقان فرهنگ و هنر سرزمین ایران، چون پهلوانانی كه مرزداران عرصه های فرهنگ هستند برای نگهبانی از ثروت های گران سنگ این مرزوبوم بیشتر از پیش به یاری نهادهای فرهنگی نیاز دارند لذا از دست اندركاران نهادهای فرهنگی كشور درخواست می شود برای پاس داشت فرهنگ و تمدن جایگاهی برای این یاران داوطلب حامی فرهنگ در نظر بگیرند.

نقش و اهمیت وزارت ورزش و امو ر جوانان ب ر كسی پوشیده ، نخست این وزارت خانه چاره ای جز برای جبران خسارت گذشته و غفلت های صورت گرفته درباره چوگان را ندارد. لذا باید وزارت ورزش به چوگان به عنوان یگانه وزرش اصیل و ملی ایران نگاه كند. و توجه بیشتری نسبت به این ورزش ملی نماید.

و حداقل تنها بخش اندكی از بودجه هایی كه صرف ورزش های وارداتی می شود را به چوگان و دیگر ورزش های ملی و سنتی اختصاص دهد و دست كم در دوره چهارساله دولت تدبیر و امید هر سال حداقل در دو استان كشور میدان های چوگان جدیدی را بنا كند.

-10 تخصیص اعتبار مالی و در نظر گرفتن بودجه حداقلی برای بخش فرهنگی ورزشی چوگان به منظور معرفی بهتر انجام كارهای پژوهشی علمی- هنری و همایش های ویژه، حمایت از كارهای هنرمندان مور د نیاز است كه انتظار می رود پیش بینی آن در بودجه جاری كشور به عمل آید.

خاطر نشان می سازد، در این نشست علاوه بر پخش نماهنگ سخنان مقام معظم رهبری كه در آن به اهمیت بازی چوگان و لزوم توجه بدان پرداخته شده بود ، مستند تاریخچه چوگان برای حاضران پخش شد . بعلاوه، همزمان با برگزاری این نشست، نمایشگاهی از نقاشی های، نگاره ها و اسناد تاریخی بازی چوگان در بنیاد ایران شناسی برپا شد.

با حضور تعداد فراوانی از علاقمندان به هنر، ورزش و فرهنگ « ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان » نشست ایران زمین، مقامات كشوری و لشگری، چوگان بازان، دانشگاهیان، پیشكسوتان اهل قلم و هنر، مدیران رسانه ملی، خبرنگاران، عكاسان و اصحاب رسانه همراه بود. همچنین امیر محمدی فر، مشاور نظامی فرماندهی كل قوا و امیر شكوهی ، رئیس هیئت چوگان نیروهای مسلح و جناب آقای دكتر مظاهری، معاون وزیر ارشاد و نیز جناب آقایان فلاح؛ رئیس هیئت چوگان ارتش، دلاوری؛ دبیر هیئت چوگان نیروهای مسلح، مولادوست؛ دبیر هیئت چوگان ارتش، حق شناس؛ مدیركل تربیت بدنی استان قزوین، رضوانفر؛ معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، انصاری؛ معاون مدیركل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان و سجادی؛ مدیر بنیاد هنری نیاوران از میهمانان ویژه این برنامه بودند.

برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان
برگزاری نخستین نشست علمی چوگان با موضوع ایران شناسی و اصالت ایرانی چوگان

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات