بنیاد ایران شناسی-معاونت پژوهشی

نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه

نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه

نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه با سخنرانی جناب آقای دكتر نصرت ا... رستگار، ایرانشناس و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وین اتریش، عصر روز بیست و یكم بهمن مـاه، در تـالار محتشـم بنیـاد ایـران شناسی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جناب آقای دكتر میردامادی، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، ضمن عرض تبریك روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره حضـرت امـام خمینـی)ره(، ار مرحـوم دكتـر حسـن حبیبی، بنیانگذار بنیاد ایرانشناسی كه در طلیعه دهه فجر سال گذشـته چشـم از جهـان فـرو بسـت و بـه امـام عاشقان پیوست، به نكویی یاد كرد. بنا بر گفته ایشان، گرامیداشت یاد و خاطره ایشان و تجلیل از خدمات كسانی مانند مرحوم دكتر حبیبی به میهن و انقلاب اسلامی، در سرلوحه همیشگی آنان قرار خواهد داشت.

معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی با بیان اینكه مرحوم دكتر حسن حبیبی با اهتمام و زحمات طاقت فرسای خود موفق به تأسیس بنیاد ایرانشناسی شد، اظهار امیدواری كرد تا تمام كارهای پژوهشی آغـاز شـده از زمـان ایشان به سرانجام برسد و راه درست برای انجام تحقیقات بعدی ایرانشناسی در ایران ایجاد شود.

جناب آقای دكتر میردامادی با بیان اینكه گاهی اوقات اشتباهات بزرگی در حوزه مطالعات ایـران شناسـی می شود، چنین بیان داشت: رسالت بنیاد ایرانشناسی و ایرانشناسان ایرانی بایـد شناسـاندن صـحیح ایـران بـه ایرانیان و جهانیان باشد و بر این اساس در دوره جدید در بنیاد ایران شناسی سعی بر آن شده تا سلسله گفتارها، همایشها و نشستهایی در حوزه ایران شناسی برپا شود. بر این اساس و با عنایت بـه حضـور جنـاب آقـای دكتـر رستگار، ایرانشناس و استاد كرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وین، در ایران، از ایشان دعوت بعمل آمد تـا بـا اشراقی كه به حوزه شاهنامه پژوهی دارند و نیـز بـه پیشـنهاد خـود ایشـان در بـاب موضـوع هویـت ایرانـی در شاهنامه، طی جلسه امروز به بحث و بررسی پرداخته شود.

پس از آن دكتر رستگار در بخش نخست سخنرانی خود به موضوع جهان اساطیری حكومت شاهنشـاهی در ایران و مشروعیت حكومتها از دیدگاه فردوسـی پرداخـت. ایشـان بـا اشـاره بـه روایـات فردوسـی در خصـوص ساختارهای كلی حكومتهای پادشاهی پیش از اسلام و معیارهای مشروعیت آنها، انواع طبقات اجتماعی پـیش از اسلام را پادشاهان، لشكریان، دانایان و بخردان، دهقانـان و مـردم عـادی معرفـی كـرد و پـس از آن بزرگـان و آزادگان را در رده گروهی قرار داد كه بِزَعم نظر فردوسی، شایستگی احراز مقام حاكمیت را دارند. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وین همچنین با برشمردن سیری از وقایع مهم شاهنامه، همچـون: قیـام كاوه آهنگر علیه ضحاك، نبردهای رستم، ماجرای ضـحاك و پیـروزی فریـدون بـر او، مـاجرای سـیاوش و قتـل ناعادلانه وی، حكومت عادلانه كیخسرو ـ پسر سیاوش ـ و طیف شخصیتهای فعال در 13 كتاب نخست شاهنامه، وقایع و شخصیتها را از جمله عوامل مهم و اصلی در شكل گیـری و انسـجام كشـور و همچنـین فرهنـگ و هویت ایرانی در شاهنامه معرفی كرد.

همچنین در این نشست جناب آقای دكتر رستگار به شرح مختصری از سه موضوع یزدان پرستی ، آیـین پیشینیان و آزادگی، به عنوان دیگر مؤلفه‌های اصلی در تكوین هویت ایرانـی پرداخـت. بـر ایـن اسـاس، وی پرستش خدای مطلقِ خوب، نیك و نماینده راستی و درسـتی و داد، اعتقـاد بـه ارزشـهایی چـون خـرد، دانـش، خوشی، شادی و آزادگی را از جمله مهمترین ویژگیهای سه مؤلفه مذكور معرفی كرد.

در پایان این جلسه نیز جناب آقای دكتر رستگار به سئوالاتی درباره نسـخه شناسـی شـاهنامه و كیفیـت و محتوای چاپ های مختلف آن،محدوده جغرافیایی ایران در شاهنامه فردوسی و نژاد آریایی پاسخ گفتند.

این نشست با اهدای كتاب به آقای دكتر رستگار پایان یافت.

نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه
نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه
نشست علمی هویت ایرانی در شاهنامه

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات