بنیاد ایران شناسی-معاونت پژوهشی

نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس

مسئول نمايشگاه : زهره دولتي

نمایشگاه دائمی نقشه‌های تاریخی خلیج فارس؛ از دیگر مجموعه نمایشگاههای تخصصی ایرانشناسی شامل 50 نقشه تاریخی است که بر اصالت نام خلیج فارس تأکید کرده‌اند. نقشه‌های این نمایشگاه را نقشه نگاران و كارتوگرافان مسلمان و اروپایی در ادوار گوناگون ترسیم كرده‌اند كه شامل نقشه جهان، نقشه جنوب غربی آسیا، نقشه خاور نزدیك و اروپا، نقشه امپراطوری اسكندر مقدونی، نقشه امپراطوری هخامنشیان، نقشه امپراطوری اشكانیان، نقشه ایران دوره صفویه، نقشه ایران دوره قاجاریه، نقشه جزیره العرب، نقشه عربستان؛ و نقشه های محدودتر مانند نقشه فارس، خوزستان و كرمان، نقشه گمبرون (تنگه هرمز) و سرانجام نقشه هایی از خلیج فارس‌ که توسط نقشه نگاران مسلمان و اروپایی ترسیم شده اند در این مجموعه به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس
نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس
نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس
نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس
نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس
نمایشگاه نقشه‌های تاریخی خلیج فارس

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات