اخبار


نشست هم اندیشی مشترک «معاونت پژوهشی بنیاد ایران شناسی» و «هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره» برگزار شد.

1398/04/25

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.